Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Spolu - škola pro všechny

Škola se zaměřuje na vzdělávání a výchovu dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením na dvou pracovištích, v Praze 5 - Stodůlkách a Praze 10 - Strašnicích.  Povinnou školní docházku mohou u nás plnit žáci se střední, těžkou až hlubokou mentální retardací v kombinaci s tělesným postižením, autismem i více vadami. Školní docházka je 10ti letá.

Žáci jsou rozděleni do sedmi tříd  pod vedením třídního učitele a asistenta pedagoga v těchto
třídách:

  • Mateřské školy speciální

  • Třídy přípravného stupně základní školy speciální

  • Základní školy speciální

V kmenové škole ve Stodůlkách je pět tříd a v detašovaném pracovišti ve Strašnicích tři třídy.

Vzdělávání probíhá podle: 

Kromě výchovy a vzdělávání nabízíme řadu dalších aktivit, např. individuální fyzioterapii, hipoterapii, canisterapii, masáže, perličkovou koupel, pobyt v relaxační místnosti snoezelen a každoroční školu v přírodě apod.

K dispozici je pro žáky školní družina školní jídelna, ve Strašnicích výdejna jídel. Rodiče mohou i pro své děti využít odlehčovací službu v partnerském Středisku Diakonie - Praha, které sídlí ve stejné budově. Žáci ve Strašnicích mohou v době mimo vyučování navštěvovat denní stacionář ve Strašnicích

Jsme otevřeni stážím a praxím studentům vysokých škol, vyšších odborných i středníchškol. Pravidelně u nás vykonávají praxi studenti Jaboku, Univerzity J. A. Komenského, SŠ Aloyse Klara a Evangelické akademie, kteří zde i vykonávají praktickou část maturitní zkoušky. 

 

Rada školské právnické osoby

Rada ŠPO je orgánem školy, který prosazuje zájmy zřizovatele

Členové:    Mgr. Jan Soběslavský

                   Ing. Hana Sklenářová

                   Mgr.Kamila Viktorová

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové:

z řad zákonných zástupců žáků: Klára Cihlářová                    Praha 5
                                                     Alena Ticháčková                Praha 10

z řad pedagogických pracovníků: Bc. Libuše Loudová            Praha 5
                                                       Mgr. Hana Doubková Praha 10

za zřizovatele: Marta Študentová