"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

"Škola života začíná u nás"

SNOEZELEN

Samozřejmým cílem naší školy je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života.
Proto dětem chceme vytvářet takové prostředí, které by jim poskytovalo možnost využívat a rozvíjet své schopnosti, prostředí, které by podněcovalo jejich zájem a zvědavost a dalo jim příležitost dosáhnout dalšího stupně vývoje. Každé dítě by mělo mít možnost pobývat v různých prostorách, které mu dají příležitost učit se v rozličných oblastech – například vykonávat hrubé a jemné pohyby, učit se poznávání, komunikaci, socializaci a samostatnosti. Postiženým dětem je třeba taková místa vytvářet. Z toho také vychází metoda Snoezelen – metoda, která probouzí smysly.
Spojení Snoezelen vzniklo ze dvou holandských slov: Snuffelen – znamenající větřit nebo čuchat a Doezelen – což znamená podřimovat nebo klimbat. Ve svém důsledku metoda působí na všechny smysly dítěte. Smysly jsou oslovovány (probouzeny) postupně. Děti jsou tak vedeny k chápání reality (slyšet, vidět, cítit, ochutnat, dotknout se). Je jim umožněno prožívat nejrůznější pocity (štěstí, podrážděnost, uspokojení apod.). Přitom je jim ponechána možnost vlastního jednání (mohou chodit, pohybovat se). Velmi důležité je i navázání kontaktu mezi dítětem a jeho bezprostředním okolím.
V této metodě je také obsažen princip aktivního učení. Je-li dítěti poskytnuta příležitost, aby mohlo aktivně a samostatně věci prozkoumat a ohledat, osvojí si dovednosti, které se stanou součástí jeho osobnosti. Stanou se pro něho přirozenými, takže je dále používá ve vzájemném vztahu s ostatními schopnostmi a využívá jich k uspokojení svých potřeb. Díky takto získaným dovednostem bude dítě postupně připraveno náležitě reagovat na pokyny a výchovné působení. Jinými slovy: vyvíjet se tak, aby se stalo nezávislým, jak jen to bude možné!
Vzhledem k závažnému postižení našich dětských klientů, jsme se rozhodli pro ně vytvořit místnost, která bude vycházet z koncepce výše popsané metody. Tj. místnost, kde na děti bude působit více vjemů najednou.
Jedním z nejdůležitějších kroků bylo vytvoření systému osvětlení tak, aby optické vjemy působily na dítě co nejpříznivěji. Pro možnost působení různých světelných efektů jsme vymalovali místnost bílou barvou. Místnost jsme také vybavili vhodnou zvukovou aparaturou a fonotékou s relaxačními CD. Dalšími nepostradatelnými prvky jsou různé houpačky, závěsné sítě, polohovací křesla a vaky. Nechybí ani „kuličkový bazén“ a vodní postel.
Na základě zkušeností odborníků s touto metodou je známo, že hyperaktivním dětem přináší pobyt v místnosti celkové zklidnění, soustředění se na světelné efekty a vnímání auditivních podnětů. Naopak děti neaktivní toto prostředí může vhodným způsobem stimulovat.

Relaxační místnost užívají naši žáci velmi rádi. Pobyt zde zařazujeme v rámci výuky a ač jsme ještě nedosáhli splnění všech představ o pomůckách a vybavení a doplňujeme je postupně, využíváme všeho, co je k dispozici.

  006653_58_070771 006654_58_070784 006655_58_070797

  006470_58_068600 006807_58_072656 272208222_1262180527520887_1589674230374363967_n